دوره‌های مدیریت عمومی

اصول و مبانی مدیریت

اصول سازماندهی پیشرفته

مدیریت تغییر و تحول سازمانی

اصول تصمیم‌گیری و روش‌های حل مساله

مدیریت زمان

توسعه تیم و کار تیمی در سازمان

دوره‌های مدیریت منابع انسانی

    مدیریت منابع انسانی مقدماتی

    مدیریت استرس

    اصول سرپرستی سازمانی

    انگیزش کارکنان

    ارتباطات مؤثر انسانی و مربیگری

    قانون کار(قراردادها و شرایط کار)

    ارزیابی عملکرد

دوره‌های مدیریت استراتژیک

آشنایی با مدیریت استراتژیک

کارگاه برنامه‌ریزی استراتژیک

کارگاه جاری سازی استراتژی

تحلیل محیط کسب و کار

آشنایی با مدلهای کسب و کار(BP)

دوره‌های تحلیلی

تکنیک‌های تصمیم‌گیری

تحلیل‌ پوششی داده‌ها

تحلیل آماری

تحلیل سری‌های زمانی

دوره‌های مدیریت زنجیره تأمین

اصول و مبانی زنجیره تأمین

معیارهای ارزیابی تأمین کنندگان

اصول علمی خرید و تکنیک‌ها

طبقه‌بندی و کدینگ کالا با روش MESC

اصول کنترل و نگهداری موجودی

دوره‌های IT و تجارت الکترونیک

کلیه نرم افزارهای OFFICE

نرم افزار EXCEL در گزارش‌های سازمانی

مدیریت اطلاعات فردی و سازمانی با نرم افزار Access

ارائه گزارش سازمانی با نرم افزار Power Point

دوره‌های مدیریت تولید

آشنایی با سیستم‌های مدیریت تولید

آشنایی با MRPI، MRPII و ERP

دوره‌های مدیریت دانش و کارآفرینی

کارآفرینی سازمانی

روش تحقیق

مدیریت نوآوری

مدیریت دانش

دوره‌های مدیریت کنترل پروژه

مستندسازی فنی پروژه‌ها

سیستم فراگیر مدیریت پروژه در سازمان

PMBOK

MSP2010

PRIMAVERA 6.0

PRIMAVERA ENTREPRICE

مدیریت تحویل پروژه‌ها

مدیریت ریسک پروژه‌ها

مدیریت هزینه پروژه‌ها

دوره جامع مدیریت پروژه‌های EPC

مدیریت ادعا (Claim Management)

دوره‌های مدیریت روابط مشتری

مفاهیم رضایت مشتری

روش‌های سنجش رضایت مشتری

مفاهیم فروش

دوره‌های مدیریت مالی

مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

روش‌های تأمین منابع مالی

ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه‌ها (اقتصاد مهندسی)

اصول تهیه گزارش توجیهی طرح‌ها

تصمیم‌گیری در امور مالی

دوره‌های مدیریت کیفیت

اصول مدیریت کیفیت

مدیریت کیفیت جامع (TQM)

کنترل کیفیت آماری (SPC)

SPC با نرم افزار MINITAB

طراحی آزمایش‌ها (DOE)

روش‌شناسی سطح پاسخ (RSM)

مفاهیم شش سیگما

آموزش کارشناس بهبود شش سیگما

اصول و مفاهیم سرآمدی (EFQM)

آشنایی ‌با اصول استانداردISO9001

دوره‌های نگهداری و تعمیرات

آشنایی با اصول برنامه‌ریزی تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه (PM)

استراتژی و سیاست‌های برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات

کارگاه پیاده‌سازی CMMS

دوره‌های تجزیه و تحلیل سیستم

تفکر سیستمی

مهندسی فرآیندها

مستندسازی و مدلسازی فرآیند (نرم افزاری)

مدیریت بهبود فرآیندهای سازمان

مهندسی مجدد (BPR)

مهندسی ارزش