کتاب های ما

 

تصمیم گیری چند شاخصه در شرایط اطمینان و عدم اطمینان

مقدمه ای بر تحقیق در عملیات

تدوین و پیاده سازی استراتژی

طراحی برای شش سیگما

روش شناسی کاربردی تحقیق در علوم انسانی

طراحی و کنترل زنجیره تأمین