کارگاه دو روزه حل مسئله، توسط آقایان: دکتر سید حسین رضوی و دکتر احسان سوری برگزار گردید.