این کارگاه دو روزه توسط آقای دکتر سعید مشکین فام در محل کارخانه یونیلیور برگزار گردید.