حضور فعال اعضای شرکت در کنفرانس ها و همایش های تخصصی

 

برگزار کننده نخستین همایش داخلی مدیریت در هزاره سوم، چالش های پیش رو

                  

 

 

دبیری کمیته علمی کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی در هزاره سوم (دانشگاه شیراز)