سازمان اتکا
  • تهیه آیین‌نامه اداری سازمان
  • تهیه دستورالعمل جامع استخدامی کارکنان سازمان
  • تهیه دستورالعمل جامع نظام جبران خدمات کارکنان