به گزارش خبرگزاري صداوسيما مركز كيش، و به نقل از روابط عمومي منطقه آزاد این برنامه استراتژیک با برگزاري بيش از 300 نفر ساعت كار كارشناسي در دو ماه اخير در بيمارستان كيش در حال تدوين است.
برنامه استراتژيك جديد بيمارستان كيش با بهره گيري از تجربيات مديران، مسئولين واحدها و كارشناسان با تجربه بيمارستان و با حضور دكتر حنان عموزاد عضو هيأت علمي دانشكده مديريت دانشگاه تهران با بازبيني برنامه هاي قبلي، مربوط به سال هاي 1398 تا 1400 تدوين مي شود.
در حال حاضر توسعه گردشگري پزشكي و ايجاد سهولت در ارائه خدمات از برنامه هاي اجرایی در بيمارستان كيش است.