مطالعه امکانسنجی اتوماسیون توزیع و توسعه زیرساخت شرکت توزیع نیروی برق خوزستان “شرکت توانمندسازان فناوری های نوین”

(مستقر در پارک  فناوری پردیس)