کارگاه سه روزه برنامه ریزی تولید، توسط آقایان، دکتر مجتبی سجادی و دکتر محمدرضا تقی زاده برگزار گردید.