کارگاه کاهش ضایعات در کارخانه یونیلیور

کارگاه برنامه ریزی تولید

کارگاه حل مسئله

کارگاه استراتژی های نگه داری و تعمیرات

کارگاه نظام پیشنهادات

کارگاه کنترل کیفیت آماری

کارگاه توسعه منابع انسانی