برگزاری کارگاه تجزیه و تحلیل و بهبود فرآیندها در بانک اقتصاد نوین