برگزاری دوره حل مسأله

در کارخانه یونیلیور

بازدید کارخانه یونیلیور

با هدف توسعه همکاری های آموزشی

اجرای پروژه معماری فرآیندی

شرکت کوثر کویر رفسنجان (ترددیلا)

1
2
3
4
*IF YOU FAIL TO PLAN, YOU ARE PLANNING TO FAIL*