پروژه بازنگری نیازسنجی مشاغل

سازمان بنادر و دریانوردی

دوره آموزشی

طراحی مدل کسب و کار

تقویم آموزشی

سرآمدان اندیشه آوینا

بازدید کارخانه یونیلیور

با هدف توسعه همکاری های آموزشی

اجرای پروژه معماری فرآیندی

شرکت کوثر کویر رفسنجان (ترددیلا)

برگزاری دوره حل مسأله

در کارخانه یونیلیور

1
2
3
4
5
6
7
8
*IF YOU FAIL TO PLAN, YOU ARE PLANNING TO FAIL*